Contact

Edward Davies

Edward Davies PILCM - Parish Clerk
9 Burnham Avenue
Beldivere Paddocks
Shrewsbury
Shropshire
SY2 5LL

Telephone: 01743 366420
Email: edward865davies@btinternet.com